More than 50 years of history…

เรื่องราวเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ในภาคกลางของประเทศไทยที่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม และแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการ ผลิต สำคัญของประเทศเรา ซึ่งก็คือ ‘จังหวัดลพบุรี

ในปีดังกล่าว คุณ อมร พุกเจริญ ได้เริ่มก่อตั้งกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุก ‘ ฮี โน่ ’ จาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรับหน้าที่ การดูแลพื้นที่จังหวัด ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นั้นจึงที่เป็นที่มาของ “ บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรี ธุรกิจ จำกัด”

โดยที่มี คุณอมร เป็น ประธาน กรรมการ และ มี คุณ ศิริพจน์ พุกเจริญ เป็นกรรมการผู้จัดการ ในเวลาต่อมากิจการได้ดำเนินอย่างราบรื่น และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของฮีโน่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่อง ของตัว รถบรรทุกฮีโน่ อะไหล่แท้ฮีโน่ ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานฮีโน่ อีก ทั้งการที่ ผลิตภัฑณ์มีความหลากหลากจึงสามารถหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ให้กับทุกกลุ่ม ธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และในความต้องการที่เพิ่ม มากขึ้น คุณ ศิริพจน์ พุกเจริญ จึงลงทุนในการขยายธุรกิจ ซึ่งคือการ เกิดสาขาใหม่อีก 2 สาขาคือ “ บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด สาขา อ่างทอง ” และ “ บริษัทไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด สาขา พระนครศรีอยุธยา

ด้วยความจริงใจในการให้บริการและหวังให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ที่ดีที่สุดต่อลูกค้าทุกท่านเสมอมา ทำให้กิจการ ‘ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง ’ บรรลุเป้าหมายที่มีความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การ ขับ เคลื่อนของเศรษฐกิจ ทำให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่งคั่ง