TRR ARSA คืออะไร?

TRR ARSA (ไทยรุ่งเรืองอาสา) คือ

” โครงการเพื่อการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทรัพยากร และความสุข แก่สังคมส่วนรวม

เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม “

TRR ARSA ทำงานอย่างไร?

กิจกรรม TRR ARSA นี้ จะจัดขึ้นทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่

โดยจะนำความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรที่มี ไปแบ่งปันแก่สังคม โดยมีหัวอาสา

เป็นแม่งานในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละเดือน มีวาระ 1 ปี

หัวอาสา

มนตรี กุลโนนแดง

ฝ่ายขาย

สายสุดา ธิตามาตา

ฝ่ายบัญชี

นิคม

ฝ่ายอะไหล่

ภานุวัฒน์ เกษานิยม

ฝ่ายบริการ

ประโยชน์ของ
TRR ARSA

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
  • เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์
  • สานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  • เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน
  • เพิ่มรอยยิ้มให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคม