“ทุกการขับเคลื่อนของฟันเฟือง ให้ไทยรุ่งเรืองคอยดูแล”