LOGO

สีเทา

สื่อถึง ความรู้สึกผ่อนคลายสงบและมั่นคง ความสง่า งาม มีระเบียบ ประนีประนอม จงรักภักดี ระเบียบ

สีเหลือง

สื่อถึง ความสดใสร่าเริง พลัง อนาคต แสงสว่าง ความ คิดสร้างสรรค์

 

เมื่อรวมกันแล้ว

จะก่อให้เกิดความ ความสมดุล ทั้งความสุขุมและ จินตนาการ สื่อให้เห็นว่าบริษัทของเราจะมีความเคารพซึ่งกันและกัน แต่ ใน ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆหรือความคิดที่หลาก หลาย เข้า มาปรับใช้เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ ‘ ไทยรุ่งเรือง ’


VISION

เป็นฟันเฟืองในทุกธุรกิจ ที่เน้นการช่วยในการพัฒนาให้ระบบ เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี


MISSION

แก้ไขปัญหา และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสนอผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้อย่าง ‘รถบรรทุกฮีโน่’ ที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น ศูนย์บริการครบวงจร อะไหล่ได้มาตรฐานจาก ฮีโน่มอเตอร์ประเทศไทย บริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อมลพิษ มาตรฐานคุณภาพ ยูโร 5