ผมจำไม่เคยลืม ด้วยความซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม และดีใจมาก ที่ได้รับมิตรไมตรีที่ดีต่อผม และครอบครัว… 

     กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้เปิดกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน ในสมัยนั้นเมื่อผมได้รับโอกาสจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณาให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ ดูแลพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ผมจำไม่เคยลืม ด้วยความซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม และดีใจมาก ที่ได้รับมิตรไมตรีที่ดีต่อผมและครอบครัว จนกระทั่งต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ในอีก ๓ จังหวัด รวมเป็น ๔ จังหวัดตามลำดับ ดังนี้

     ๑. บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด

     ๒. บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำกัด

     ๓. บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด สาขา อ่างทอง

     ๔. บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด สาขา พระนครศรีอยุธยา

     ความจริงใจรวมถึงการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ทำให้ธุรกิจดำเนินมาด้วยความราบรื่น และเจริญรุ่งเรืองเรื่อย ๆ มา ความโชคดีในด้านความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ผู้มีพระคุณ และอุปการคุณของเรา ‘ไทยรุ่งเรือง’ ผูกพันติดต่อกันมาไม่ขาดสายจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเครือญาติ ประกอบกับความมีชื่อเสียง มีคุณภาพ และสมรรถนะของรถฮีโน่เป็นหลักประกัน รวมทั้งแกนกำลังสำคัญของพนักงานทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานอยางไม่มีข้อแม้ จึงทำใหกลุ่มบริษัทฯ ไทยรุ่งเรือง สามารถดูแลลูกค้าในด้านการขาย อะไหล่ และบริการ ได้อย่างดีเยี่ยมครบครัน

อมร พุกเจริญ                  

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง