หลักในการดำเนินธุรกิจของผมนั้น ใช้แนวทางพระพุทธศาสนาในการขับเคลื่อน ใช้ศาสตร์ของพระราชาในการนำพาทิศทาง และใช้หลักการปรับสมดุลในการดำเนินธุรกิจ…

     ธุรกิจการเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุก ‘ฮีโน่’ ของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองนั้น ได้เริ่มก่อตั้งกิจการครั้งแรกที่บ้านเกิด จังหวัดลพบุรีในปี พ.ศ.๒๕๑๐ โดยคุณอมร และคุณสมทรง พุกเจริญ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม กิจการได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งผลิตภัณฑ์ฮีโน่มีสินค้าหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดใก้ลเคียงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ทำการเปิดสาขาโชว์รูมเพิ่มขึ้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นลำดับ ซึ่งทั้งสองจังหวัดถือเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของประเทศที่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกเป็นจำนวนมาก และล่าสุดเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มลูกค้า และนโยบายของรัฐในการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน บริษัทฯจึงเปิดสาขาล่าสุดในเขตอุตสาหกรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพร้อมให้บริการครบทั้ง 3S คือจำหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ อะไล่แท้ฮีโน่ และศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ โชว์รูมและศูนย์บริการฮีโน่ทั้ง ๔ จังหวัด ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะประสพผลสำเร็จไปไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการวางรากฐานที่ดี อีกทั้งคุณธรรมคำสอน จากคุณพ่ออมรและคุณแม่สมทรง พุกเจริญ ที่ได้ให้โอวาทกับลูกๆ เป็นประจำเสมอมา

      มีหลายคนถามว่าใช้หลัการอย่างไรในการทำงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของผมนั้นได้ใช้แนวทางพุทธศาสนาเป็นแกนในการขับเคลื่อน เสมือนเรือที่ล่องในนาวา ใช้ศาสตร์ของพระราชาเปรียบเสมือนหางเสือเรือ ในการนำพาทิศทางของธุรกิจ และใช้หลักการปรับสมดุลทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจและชีวิตเสมือนใบเรือ มนุษย์ทุกคนรักสุข ไม่ปรารถนาทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นความพอดีพอประมาณนั่นแหล่ะคือความสมดุลย์ในทุกสิ่ง เพื่อธุรกิจการงานก็ได้ผลและมั่นคง บุคคลที่เกี่ยวข้องก็งดงามและเป็นสุข

      ผมต้องกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้โอกาสและเอื้อเฟื้อต่อกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง ในการดำเนินธุรกิจฮีโน่ จนประสพผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ทุ่มเทสติปัญญาเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ในความรับผิดชอบที่มี และสุดท้ายผมต้องกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง ด้วยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีที่มีต่อกัน ด้วยดีเสมอมา และตลอดไป

ศิริพจน์ พุกเจริญ                          

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำกัด